Kompetenciafeltárás az iskolában

Kompetenciafeltárás az iskolában

Megjelent a Nemzeti Europass Központ legújabb kiadványa egy olyan játékos feladatok módszertani gyűjteménye, amelyek segítenek a fiatalok tudatos karriertervezésében már általános iskolás korban.

A Nemzeti Europass Központ legújabb kiadványának célja a  pedagógusok és fiatalokkal foglalkozó szakemberek támogatása abban, hogy segítsék tanítványaikat a pályaorientáció, a továbbtanulás és az álláskeresésre készülés első lépéseiben. A közel 10 játékos óratervet további hasznos információkkal egészítették ki, így a játék mellett mindenki megismerkedhet az Europass szolgáltatásaival is.

Olyan gyakorlati eszközöket és anyagokat gyűjtöttek össze, melyeket a segítők osztályfőnöki óra, pályaorientációs nap vagy délutáni foglalkozás keretében is könnyen alkalmazni tudnak.

A kiadvány tanulmányozásával az alábbiakhoz kapnak segítséget a szakemberek:

  • gyerekek önismeretének fejlesztése;
  • önreflexiós készség erősítése;
  • készségek, képességek, kompetenciák tudatosítása és beazonosítása;
  • folyamatban való gondolkodás segítése;
  • csoportkohézió és közösség erősítése a kooperatív feladatok által
  • Europass dokumentumok készségszintű használatának elsajátítása

A Kompetenciafeltárás az iskolában kiadvány és nyomtatható mellékletei ingyenesen elérhetőek itt!

 

Projektek a pedagógiában – Pedagógia a projektekben

Projektpedagógia

A Magyar Pedagógiai Társaság nemrég alakult Projektpedagógiai Szakosztálya 2023. november 21 –én „Projektek a pedagógiában – Pedagógia a projektekben” címmel szervezte meg online webináriumát. A rendezvényt Magócs Éva (ELTE PPK), a szakosztály alelnöke, az esemény moderátora nyitotta meg.

Az eseményen bevezető előadást tartott Pálvölgyi Lajos (ELTE PPK) a szakosztály elnöke, majd Daru Anita, tanár (II. Rákóczi Ferenc Gimnázium) és Kováts Lívia tanár (Közgazdasági Politechnikum Alternatív Gimnázium) pedig a diákprojekt egy-egy jópéldáját osztotta meg a hallgatósággal.

 Vincze Beatrix (ELTE PPK) arról beszélt, hogy bár a projektpedagógiában „Nincs új a nap alatt”, és előadásában kitért arra, miért fontos a szakirodalmi tájékoztatás és tájékozódás, a motiválás, s a gyakorlati megvalósításhoz a differenciált kompetenciafejlesztés mellett a jógyakorlatok megosztása.

A szakosztály vezetősége várja a működésére vonatkozó ötleteket, témajavaslatokat, és a belépni szándékozó kollégák jelentkezését a következő e-mail címen: mptiroda@gmail.com.

A Diákprojektről bővebb információ itt található.

A webinárium, a részletes beszámoló itt megtekinthető, illetve az előadások letölthetők.

A pályaorientáció három évtizede

A pályaorientáció 3 évtizede

A pályaorientáció három évtizede címmel szervezett online szakmai konferenciát a Magyar Pedagógiai Társaság Pályaorientációs Szakosztálya és a Magyar Közgazdasági Társaság Munkaügyi Szakosztálya 2023. november 9-én Janovics László volt megyei és regionális munkaügyi központ igazgató (Pécs) moderálásával.

A webinárium a munkaügyi szolgálat három évtizede alatt kialakult, kifejlesztett és működtetett munkaügyi, pálya-, és karrierépítés szolgáltatások áttekintését, illetve az elmúlt 30 év értékelését tűzte ki célul.

A rendezvény bevezető előadását Borbély-Pecze Tibor Bors, a Magyar Pedagógiai Társaság (MPT) alelnöke, és az MPT Pályaorientációs Szakosztályának elnöke tartotta.

Az előadásra reflektált Gelle Mária, a Vas Vármegyei Kormányhivatal Foglalkoztatási, Foglalkoztatás-felügyeleti és Munkavédelmi Főosztályának szolgáltatási szakreferense és Hegedűs Pál Gábor okleveles emberierőforrás-tanácsadó, tréner, humánszolgáltatás-szakértő.

A másfél órás rendezvény alatt képet kaphattunk a hazai pályaorientáció helyzetéről 1993-tól napjainkig, a résztvevők pedig megvitatták, hogy szolgáltató szervezet-e egy munkaügyi szervezet, az aktív vagy passzív szolgáltató eszközök együtt, vagy külön-külön hasznosulnak-e jobban, illetve a nemzeti foglalkoztatási szolgálat képes-e a hálózatosodásra.

A webinárium teljes anyaga megtekinthető itt.

Pályaorientációt segítő hazai és nemzetközi online eszközök

Pályaorientációt segítő hazai és nemzetközi online eszközök

Megjelent online kiadványunk, amelynek célja, hogy a fiatalok és felnőttek pályaorientációját segítő online hazai és nemzetközi eszközöket összegyűjtse, majd azok bemutatása révén támogatást nyújtson a pályaorientáció területén dolgozó szakembereknek, valamint a különböző oktatási intézmények érintett munkatársainak. A kiadvány tartalmazza a magyar nyelven fellelhető, [a teljesség igénye nélkül, és a kiadvány készítésének idejében működő, aktív online eszközöket, azok rövid bemutató leírását, (célját, célcsoportját és alkalmazási lehetőségeit)], azzal a szándékkal, hogy a pályaorientáció területén eligazodni, segítséget adni kívánó szakemberek online gyakorlati eszköztára bővüljön.
A kiadvány céljával összefüggésben szükségesnek tartjuk a pályaorientáció elméleti keretrendszerének vázlatos áttekintését, ahol a szakmai folyamatban megjelenő néhány alapfogalmat tisztázzuk. Elsőként a pályaorientáció fogalmát járjuk körül. A hazai és a nemzetközi szakirodalom a pályaválasztás fogalma helyett a 90-es évektől egyre inkább a pályaorientáció fogalmát preferálja, amely már az életpálya tervezés fontosságát emeli ki. Ez azt jelenti, hogy a pályaválasztást egy folyamatként kezeli, amely lényegénél fogva kisebb-nagyobb döntési elemekből áll össze. E döntéssorozatot nevezi a szakirodalom pályaorientációnak. Szilágyi (2004) szerint ez a folyamat „a tanuló egyéni igényeinek figyelembevételével segíti a megfelelő pálya kiválasztását, kiterjedt információnyújtás révén”. A kompetens döntés kialakításához hiteles információk szükségesek önmagunkról, ugyanakkor releváns ismeretek kellenek a pályák világáról és a munkaerő-piacról egyaránt, valamint mindezek komplex kezelése sem maradhat el (Kenderfi, 2011). A pályaorientáció fogalma tehát nem statikus, hanem a folyamatos változást, jó esetben a fejlődésbe vetett hitet is képviseli, ahol a pályák világában történő tájékozódás, eligazodás a személy egyéni igényeinek megfelelően valósul meg. A pályaorientáció tartalmát tekintve tehát először a pályák, majd később a munka világában történő tájékozódásra felkészítő folyamat, amely azon az egyéni membránon keresztül zajlik, amely az adott személyiséget meghatározza, így elsősorban érdeklődése, képességei, munkamódja és értékei mentén.
A következő fontos fogalom az életpálya-tanácsadás, mely a teljes szakmai életutat megalapozó és azt végig is kísérő humán szolgáltatást definiálja, ami magában foglalja a tanulmányi, a pályaválasztási tanácsadást, a pályaalkalmasság vizsgálatot, a pályairányítást, az informatív pedagógiai tanácsadást, a pályaorientációt, a diáktanácsadást, a karriertanácsadást és a pályafejlődési tanácsadás területeit is. Elmondható tehát, hogy a pályaorientáció az életpálya-tanácsadás részeként jelenik meg ebben az elgondolásban, amellett a fontos kikötés mellett, hogy életkori determinációval nem élünk a lehetséges kliensek körének kialakításában, azaz a tanácskérők életkora nem meghatározó szempont. A pályatanácsadás célja, az azt igénybe vevő személy pályaválasztásának, pályamódosításának elősegítése, és számára érdeklődésének, képességének, személyiségének és a munkaerőpiaci igényeknek megfelelő pályaterv kialakítása. A pályatanácsadás formái: pályaválasztási tanácsadás és pályamódosítási tanácsadás. A pályaválasztási tanácsadás elősegíti a pályaválasztási döntés meghozatalát, az e döntésnek, valamint a munkaerőpiaci keresletnek megfelelő képzési lehetőség kiválasztását. A pályamódosítási tanácsadás segítséget nyújt új képzési irány vagy foglalkozás megtalálásához olyan személy számára, akinek a szakmai képzettsége a személyiségének, képességének, valamint a munkaerőpiaci keresletnek nem felel meg.
A karrier coaching a karrierrel, munkával kapcsolatos célok megvalósításának támogatása a coaching szemlélet és módszertan alkalmazásával. A karrier coaching eredményeként az ügyfél egyre tudatosabbá válik a karrierjével kapcsolatos értékei, erőforrásai, gondolkodásmódja,
magatartása, döntési stílusa, valamint érzelmei terén. Autentikusabb és ambiciózusabb karrier célokat tűz ki és valósít meg, amelyek elérése révén elégedettebbé válik a karrierjével, és általában az életével. Julia Yates (2014) meghatározása szerint „a karrier coaching egy vagy több alkalmat jelentő, együttműködő párbeszéd egy képzett és a munkáját szakmai és etikai szabályok szerint végző szakemberrel.
A kiadvány készítése során kutatás módszertanilag a tartalom elemzés módszerével dolgozunk, ami azt jelenti, hogy azokat magyar, angol nyelven fellelhető internetes tartalmakat kerestük, ahol megjelenik a pályaorientáció, illetve a pályatanácsadás, esetleg karriertanácsadás fogalomköre. Több száz internetes oldal vizsgálata után jött létre az a lista, mely valós online pályaorientációs elemeket tartalmaz, sok esetben már nem élő, vagy nem releváns tartalmú oldalakat volt szükséges kiszűrni.
Az eszközök bemutatásának folyamatában elsőként a szigorúan vett pályaorientációs tartalmakat mutatjuk be, majd a többi találattal elért oldalak következnek. Minden esetben szem előtt tartottuk a leírásban az alábbi témák fókuszát: az oldal általános bemutatása, a célcsoport leírása, valamint az adott eszköz alkalmazási lehetőségeinek jellemzése, valamint esetleges kiegészítő megjegyzések. Az eszközök között megjelennek a hazai kormányzati szervek által működtetett oldalak eszközei, illetve a magánszemélyek kezében lévő orientációs eszközök is, de a civil szféra, valamint a különböző oktatási intézmények egy- egy jó gyakorlata is feltűnik az általunk rendezett pályaorientációs gyűjteményben. Kitekintésként egy-egy nemzetközi oldalt is megmutatunk, melyek inkább csak a lehetőségek sokaságára hívják fel a figyelmet, az angol nyelven is tájékozódni képes szakemberek, célcsoporttagok számára.

Pályaorientációt segítő hazai és nemzetközi online eszközök

EPALE – AL AGENDA – EUROGUIDANCE SZAKMAI KONFERENCIA 2023 – Készségfejlesztéssel a változó világ kihívásaira

A Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal Készségfejlesztéssel a változó világ kihívásaira címmel az  EPALE, az AL Agenda és a Euroguidance projektek keretében szakmai konferenciát szervez.

Az egész életen át tartó tanulás és tanácsadás jegyében szervezett konferenciára szeretettel várjuk a szakképzés, a felnőttképzés, a pályaorientáció, illetve a felnőttkori tanulás területén dolgozó szakembereket.

Időpont: 2023. november 30. 09:30–15:00

Helyszín: D50 Hotel és Rendezvényház (1071 Budapest, Damjanich utca 50.)

A rendezvény programja

A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Kérjük, hogy részvételi szándékát jelezze a jelentkezési lap kitöltésével!

Szeretettel várjuk a rendezvényre!

Nemzetközi webinárium a jövő készségeiről

Euroguidance webinar on the future of Skills

 

A Euroguidance Magyarország Központ 2023. november 22-én nemzetközi webináriumot szervez angol nyelven a jövő készségeiről.

Hazai és nemzetközi elismert szakemberek kaptak felkérést arra, hogy a pályaorientációs és pályatanácsadó szakemberek számára aktuális, érdekes és gondolatébresztő témákat hozzanak a készségek kiaknázásával és fejlesztésével kapcsolatban.

A kétórás esemény első szekciója alatt Jiri Branka, a Cedefop szakértője a készség-előrejelzés felhasználási lehetőségeiről beszél a pályaorientációs szolgáltatásokban. Dr. habil. Bors Borbély-Pecze Tibor, egyetemi docens a szakmák deprofesszionalizálódásáról és a pályaorientáció jövőjéről, Jaana Kettunen, a finn Jyväskyläi Egyetem professzora a pályaorientációs szakemberek digitális kompetenciafejlesztéséről tart előadást.

A második szekcióban Dr. Fodor Szilvia, pszichológus, egyetemi docens a célmeghatározás és jövőtervezés, mint a pályaorientáció alapjai témában, V. Scott H. Solberg, a Bostoni Egyetem professzora és Dr. Nurten Karacan Ozdemir, a törökországi Hacettepe Egyetem docense a karrierkészségek és – kompetenciák megatrendjeiben segít eligazodni.

A program angol nyelvű, ingyenes, de regisztrációhoz kötött.

Program

Regisztráció

Minden érdeklődőt szeretettel várunk rendezvényünkre!

On November 22, 2023, the Euroguidance Hungary Center will organize an international webinar on the skills of the future. The webinar will be held in English.

Nationally and internationally renowned professionals were invited to bring current, interesting and thought-provoking topics to career guidance and career counseling professionals regarding the utilization and development of skills.

During the first session of the two-hour event, Jiri Branka, Cedefop expert, talks about the potential uses of skills forecasting in career guidance services. Dr. Habil. Tibor Borbély-Pecze, associate professor, will address the phenomenon of deprofessionalization of professions and the future of career guidance, Jaana Kettunen, professor at the University of Jyväskylä, Finland, will give a presentation on the digital competence development of career guidance professionals.

In the second session, Dr. Szilvia Fodor, psychologist, university associate professor will speak about goal setting and future planning as foundations of career orientation, V. Scott H. Solberg, professor at Boston University, and Dr. Nurten Karacan Ozdemir, associate professor at Hacettepe University in Turkey, will discuss career skills and help you navigate in the megatrends of competencies.

The program is in English, free of charge, but registration is required.

Program

Registration

We welcome all interested parties to our event!

 

Euroguidance webinárium: Demokratikus részvétel a tanácsadásban (Democratic Participation in Guidance)

Euroguidance webinárium: Demokratikus részvétel a tanácsadásban

Demokratikus részvétel a tanácsadásban címmel szervez webináriumot a Euroguidance hálózat 2023. november 14-én.

A webinárium során a résztvevőknek lehetőségük lesz arra, hogy áttekintést kapjanak a demokratikus részvétel alapelveiről, és megismerkedjenek a pályaorientáció demokratikus megközelítésével. A webináriumon a különböző hátterű ügyfelekkel való munka során a demokratikus megközelítés jó gyakorlatainak bemutatására is sor kerül.

A szervezők szeretettel várnak minden érdeklődő szakembert.

PROGRAM

11:00-11:15

Köszöntő

Vouli Tetradakou, Euroguidance Görögország

A pályaorientációval kapcsolatos demokratikus részvétel alapelvei

Dimitris Gaitanis, Euroguidance Görögország

11:15 – 11:45

Egyéni támogatás: A pályaorientáció demokratikus megközelítése

Deirdre Hughes, Warwick University’s Institute for Employment Research, Egyesült Királyság

11:45 – 12:15

Felhasználóközpontú gyakorlatok a pályaorientációban

Stefany Tan, GTB Vlaanderen, Belgium

12:15 – 12:30

Szakmai beszélgetés

moderátor: Dorianne Gravina, Euroguidance Málta

Regisztálni november 9-ig itt lehet.

 

NAVIGÁTOR KÉSZSÉGEK+ SZAKMAI NAP

Navigátor

Az Európai Bizottság támogatásával működő Euroguidance, EPALE, Eurodesk, EURES, és Europass hálózatok, valamint az EKKR Nemzeti Koordinációs Pont magyarországi képviselői kétévente szakmai műhelynapot szerveznek. A műhelynap célja, hogy a tanulási, munkavállalási, önkéntes vagy egyéb célú mobilitási tanácsadásban dolgozó szakembereknek kézzelfogható, mindennapi munkájában hasznosítható segédeszközöket nyújtson, valamint interaktív módon, konkrét, gyakorlati tapasztalatokat és módszertant mutasson be.

Az Európai Bizottság 2023-at a Készségek Európai Évévé nyilvánította. A tematikus év eseményeihez kívánunk csatlakozni a Navigátor szakmai műhelynappal. Az idei műhelynap fókuszában a készségek állnak.

A rendezvényre 2023. november 8-án kerül sor Budapesten a D50 Rendezvényközpontban a mellélelt program szerint.

A részvétel díjmentes, de előzetes regisztrációhoz kötött. A regisztrációs link segítségével 2023. november 3-ig kérjük jelezni részvételi szándékukat.

Időpont: 2023. november 8. 10:00-15:00 óráig

Kortárs kutatások a pályaérdeklődés területén

Kortárs kutatások a pályaérdeklődés terén

Lezajlott a Magyar Pedagógiai Társaság Pályaorientációs Szakosztályának Kortárs kutatások a pályaérdeklődés területén című webináriuma 2023. október 10-én.

A rendezvényt Pálvölgyi Lajos moderálta és két, a pályaérdeklődéshez kapcsolódó kutatásról kaptak képet a részvevők.

Tudlik Csilla a gimnáziumi tanulók pályaérdeklődési mintázatairól szóló kutatását mutatta be az érdeklődőknek.

A kutatás célja egyrészt egy külföldi pályaérdeklődést vizsgáló önértékelő eljárás saját mintára történő adaptációja, másrészt az eszközzel a diákok pályaérdeklődés jellemzőinek feltárása volt.

A kutatási eredmények alapján a javaslatokat fogalmaztak meg a pozitív karrier én-hatékony érdeklődés és az oktatási céltudatosság iskolai fejlesztése terén. A javaslatok kiemelik a reális célkitűzés fontos szerepét, a tanulók aktív bevonását a diákéletbe, illetve a tanulmányok céljának hangsúlyozását és a szaktanárok rendszeres visszacsatolásainak figyelembevételét.

Pogátsnik Monika a műszaki képzésben tanuló fiatalok pályaérdeklődésének, pályaattitűdjeinek alakulását mutatta be. A tanulmány a Fejér megyei műszaki szakgimáziumi tanulók körében végezték. A kutatás a középiskolások szakmákkal, illetve pályákkal kapcsolatos attitűdjének sajátosságait és alakulását vizsgálta, miközben arra kereste a választ, hogy tapasztalható-e eltérés a pályakötődés, valamint a pályaérdeklődés alakulásában a tanulmányok előre haladtával, illetve van-e ebben eltérés az egyes szakterületek, illetve nemek vonatkozásában.

A webinárium teljes anyaga itt visszanézhető.

Magyar résztvevők a szlovák Euroguidance Országos Pályaorientációs Tanácsadói Díj díjátadóján

2023. október 5-én 15. alkalommal került sor a szlovák Euroguidance központ évente meghirdetett Országos Pályaorientációs Tanácsadó Díj ünnepélyes díjátadójára Pozsonyban, a Prímási Palotában.

A pályázatot a Szlovák Euroguidance Központ a Szlovák Köztársaság Oktatási, Tudományos, Kutatási és Sportminisztériuma, a Pályatanácsadási és Karrierfejlesztési Egyesülettel és az Európai Bizottság Szlovákiai Képviseletével közösen szervezte. A pályázat célja a Szlovákiában a pályaválasztási tanácsadás területén dolgozó szakemberek leginspirálóbb kezdeményezéseinek díjazása és jó gyakorlataik népszerűsítése.

A díjazott szlovákiai szervezetek és szakemberek munkájának bemutatása mellett a szervezők lehetőséget biztosítottak arra, hogy más országok szakemberei is beszámoljanak munkájukról. Négy Közép-Kelet európai ország (Lengyelország, Szerbia, Magyarország és Csehország) képviselői mutattak be jógyakorlatokat, illetve Lengyelország esetében, ahol először került megrendezésre országos pályaorientációs tanácsadó díj pályázat, maga a pályázat lebonyolítási módja került bemutatásra.

Magyarországot Nagyapáti Anna Panna és Kerestély Dóra képviselte, akik a Középiskolások Szabadegyeteme Egyesület önkénteseiként mutatták be az Egyesület jó gyakorlatát, amellyel a 2022-ben Magyarországon szervezett Euroguidance Országos Pályaorientációs Tanácsadó Díj pályázaton elnyerte az Önkéntesekből szerveződő pályázatért járó különdíjat.