Kompetenciafeltárás az iskolában

Kompetenciafeltárás az iskolában

Megjelent a Nemzeti Europass Központ legújabb kiadványa egy olyan játékos feladatok módszertani gyűjteménye, amelyek segítenek a fiatalok tudatos karriertervezésében már általános iskolás korban.

A Nemzeti Europass Központ legújabb kiadványának célja a  pedagógusok és fiatalokkal foglalkozó szakemberek támogatása abban, hogy segítsék tanítványaikat a pályaorientáció, a továbbtanulás és az álláskeresésre készülés első lépéseiben. A közel 10 játékos óratervet további hasznos információkkal egészítették ki, így a játék mellett mindenki megismerkedhet az Europass szolgáltatásaival is.

Olyan gyakorlati eszközöket és anyagokat gyűjtöttek össze, melyeket a segítők osztályfőnöki óra, pályaorientációs nap vagy délutáni foglalkozás keretében is könnyen alkalmazni tudnak.

A kiadvány tanulmányozásával az alábbiakhoz kapnak segítséget a szakemberek:

  • gyerekek önismeretének fejlesztése;
  • önreflexiós készség erősítése;
  • készségek, képességek, kompetenciák tudatosítása és beazonosítása;
  • folyamatban való gondolkodás segítése;
  • csoportkohézió és közösség erősítése a kooperatív feladatok által
  • Europass dokumentumok készségszintű használatának elsajátítása

A Kompetenciafeltárás az iskolában kiadvány és nyomtatható mellékletei ingyenesen elérhetőek itt!

 

A pályaorientáció három évtizede

A pályaorientáció 3 évtizede

A pályaorientáció három évtizede címmel szervezett online szakmai konferenciát a Magyar Pedagógiai Társaság Pályaorientációs Szakosztálya és a Magyar Közgazdasági Társaság Munkaügyi Szakosztálya 2023. november 9-én Janovics László volt megyei és regionális munkaügyi központ igazgató (Pécs) moderálásával.

A webinárium a munkaügyi szolgálat három évtizede alatt kialakult, kifejlesztett és működtetett munkaügyi, pálya-, és karrierépítés szolgáltatások áttekintését, illetve az elmúlt 30 év értékelését tűzte ki célul.

A rendezvény bevezető előadását Borbély-Pecze Tibor Bors, a Magyar Pedagógiai Társaság (MPT) alelnöke, és az MPT Pályaorientációs Szakosztályának elnöke tartotta.

Az előadásra reflektált Gelle Mária, a Vas Vármegyei Kormányhivatal Foglalkoztatási, Foglalkoztatás-felügyeleti és Munkavédelmi Főosztályának szolgáltatási szakreferense és Hegedűs Pál Gábor okleveles emberierőforrás-tanácsadó, tréner, humánszolgáltatás-szakértő.

A másfél órás rendezvény alatt képet kaphattunk a hazai pályaorientáció helyzetéről 1993-tól napjainkig, a résztvevők pedig megvitatták, hogy szolgáltató szervezet-e egy munkaügyi szervezet, az aktív vagy passzív szolgáltató eszközök együtt, vagy külön-külön hasznosulnak-e jobban, illetve a nemzeti foglalkoztatási szolgálat képes-e a hálózatosodásra.

A webinárium teljes anyaga megtekinthető itt.

Pályaorientációt segítő hazai és nemzetközi online eszközök

Pályaorientációt segítő hazai és nemzetközi online eszközök

Megjelent online kiadványunk, amelynek célja, hogy a fiatalok és felnőttek pályaorientációját segítő online hazai és nemzetközi eszközöket összegyűjtse, majd azok bemutatása révén támogatást nyújtson a pályaorientáció területén dolgozó szakembereknek, valamint a különböző oktatási intézmények érintett munkatársainak. A kiadvány tartalmazza a magyar nyelven fellelhető, [a teljesség igénye nélkül, és a kiadvány készítésének idejében működő, aktív online eszközöket, azok rövid bemutató leírását, (célját, célcsoportját és alkalmazási lehetőségeit)], azzal a szándékkal, hogy a pályaorientáció területén eligazodni, segítséget adni kívánó szakemberek online gyakorlati eszköztára bővüljön.
A kiadvány céljával összefüggésben szükségesnek tartjuk a pályaorientáció elméleti keretrendszerének vázlatos áttekintését, ahol a szakmai folyamatban megjelenő néhány alapfogalmat tisztázzuk. Elsőként a pályaorientáció fogalmát járjuk körül. A hazai és a nemzetközi szakirodalom a pályaválasztás fogalma helyett a 90-es évektől egyre inkább a pályaorientáció fogalmát preferálja, amely már az életpálya tervezés fontosságát emeli ki. Ez azt jelenti, hogy a pályaválasztást egy folyamatként kezeli, amely lényegénél fogva kisebb-nagyobb döntési elemekből áll össze. E döntéssorozatot nevezi a szakirodalom pályaorientációnak. Szilágyi (2004) szerint ez a folyamat „a tanuló egyéni igényeinek figyelembevételével segíti a megfelelő pálya kiválasztását, kiterjedt információnyújtás révén”. A kompetens döntés kialakításához hiteles információk szükségesek önmagunkról, ugyanakkor releváns ismeretek kellenek a pályák világáról és a munkaerő-piacról egyaránt, valamint mindezek komplex kezelése sem maradhat el (Kenderfi, 2011). A pályaorientáció fogalma tehát nem statikus, hanem a folyamatos változást, jó esetben a fejlődésbe vetett hitet is képviseli, ahol a pályák világában történő tájékozódás, eligazodás a személy egyéni igényeinek megfelelően valósul meg. A pályaorientáció tartalmát tekintve tehát először a pályák, majd később a munka világában történő tájékozódásra felkészítő folyamat, amely azon az egyéni membránon keresztül zajlik, amely az adott személyiséget meghatározza, így elsősorban érdeklődése, képességei, munkamódja és értékei mentén.
A következő fontos fogalom az életpálya-tanácsadás, mely a teljes szakmai életutat megalapozó és azt végig is kísérő humán szolgáltatást definiálja, ami magában foglalja a tanulmányi, a pályaválasztási tanácsadást, a pályaalkalmasság vizsgálatot, a pályairányítást, az informatív pedagógiai tanácsadást, a pályaorientációt, a diáktanácsadást, a karriertanácsadást és a pályafejlődési tanácsadás területeit is. Elmondható tehát, hogy a pályaorientáció az életpálya-tanácsadás részeként jelenik meg ebben az elgondolásban, amellett a fontos kikötés mellett, hogy életkori determinációval nem élünk a lehetséges kliensek körének kialakításában, azaz a tanácskérők életkora nem meghatározó szempont. A pályatanácsadás célja, az azt igénybe vevő személy pályaválasztásának, pályamódosításának elősegítése, és számára érdeklődésének, képességének, személyiségének és a munkaerőpiaci igényeknek megfelelő pályaterv kialakítása. A pályatanácsadás formái: pályaválasztási tanácsadás és pályamódosítási tanácsadás. A pályaválasztási tanácsadás elősegíti a pályaválasztási döntés meghozatalát, az e döntésnek, valamint a munkaerőpiaci keresletnek megfelelő képzési lehetőség kiválasztását. A pályamódosítási tanácsadás segítséget nyújt új képzési irány vagy foglalkozás megtalálásához olyan személy számára, akinek a szakmai képzettsége a személyiségének, képességének, valamint a munkaerőpiaci keresletnek nem felel meg.
A karrier coaching a karrierrel, munkával kapcsolatos célok megvalósításának támogatása a coaching szemlélet és módszertan alkalmazásával. A karrier coaching eredményeként az ügyfél egyre tudatosabbá válik a karrierjével kapcsolatos értékei, erőforrásai, gondolkodásmódja,
magatartása, döntési stílusa, valamint érzelmei terén. Autentikusabb és ambiciózusabb karrier célokat tűz ki és valósít meg, amelyek elérése révén elégedettebbé válik a karrierjével, és általában az életével. Julia Yates (2014) meghatározása szerint „a karrier coaching egy vagy több alkalmat jelentő, együttműködő párbeszéd egy képzett és a munkáját szakmai és etikai szabályok szerint végző szakemberrel.
A kiadvány készítése során kutatás módszertanilag a tartalom elemzés módszerével dolgozunk, ami azt jelenti, hogy azokat magyar, angol nyelven fellelhető internetes tartalmakat kerestük, ahol megjelenik a pályaorientáció, illetve a pályatanácsadás, esetleg karriertanácsadás fogalomköre. Több száz internetes oldal vizsgálata után jött létre az a lista, mely valós online pályaorientációs elemeket tartalmaz, sok esetben már nem élő, vagy nem releváns tartalmú oldalakat volt szükséges kiszűrni.
Az eszközök bemutatásának folyamatában elsőként a szigorúan vett pályaorientációs tartalmakat mutatjuk be, majd a többi találattal elért oldalak következnek. Minden esetben szem előtt tartottuk a leírásban az alábbi témák fókuszát: az oldal általános bemutatása, a célcsoport leírása, valamint az adott eszköz alkalmazási lehetőségeinek jellemzése, valamint esetleges kiegészítő megjegyzések. Az eszközök között megjelennek a hazai kormányzati szervek által működtetett oldalak eszközei, illetve a magánszemélyek kezében lévő orientációs eszközök is, de a civil szféra, valamint a különböző oktatási intézmények egy- egy jó gyakorlata is feltűnik az általunk rendezett pályaorientációs gyűjteményben. Kitekintésként egy-egy nemzetközi oldalt is megmutatunk, melyek inkább csak a lehetőségek sokaságára hívják fel a figyelmet, az angol nyelven is tájékozódni képes szakemberek, célcsoporttagok számára.

Pályaorientációt segítő hazai és nemzetközi online eszközök

Euroguidance webinárium: Zöld tanácsadás (Green Guidance)

Euroguidance webinárium: Zöld tanácsadás (Green Guidance)

Zöld tanácsadás címmel szervez webináriumot a Euroguidance hálózat 2023. június 23-án.

A webinárium előadói arra keresik a választ, hogy az élethosszig tartó tanácsadás hogyan járulhat hozzá egy mindenki számára zöldebb, fenntarthatóbb jövő kialakításához. A webinárium során fontos információkat tudhatnak meg résztvevők a zöld tanácsadásról és annak jelentőségéről napjaink gyorsan változó világában. A kutatáson alapuló bevezetést követően jópéldákat ismerhetnek meg arra vonatkozólag, hogy a zöld tanácsadás hogyan épülhet be a mindennapi tanácsadási gyakorlatba.

A témák a következő kérdéseket járják körbe:

  • Meg tud-e felelni a zöld tanácsadás az élethosszig tartó tanácsadás területén jelentkező jelenlegi kihívásoknak?
  • Vannak-e korlátai a zöld tanácsadásnak?

A szervezők szeretettel várnak minden érdeklődő szakembert.

PROGRAM

– Köszöntő (Euroguidance hálózat)

– Bevezetés a zöld tanácsadásba (Prof. Dr. Tristram Hooley, Inland Norway University of Applied Sciences / University of Derby, UK)

– Zöld tanácsadás a gyakorlatban: Példák, lehetőségek és korlátok (Jeanette Hammer okleveles oktatási és pályaorientációs tanácsadó, “Bildungs- und Berufsberatung Niederösterreich – Verband Niederösterreichischer Volkshochschulen” (Alsó-ausztriai Képzési és Pályaorientációs Tanácsadás – Alsó-ausztriai Népfőiskolák Szövetsége).

– szakmai beszélgetés (Euroguidance hálózat)

Regisztrálni itt lehet a rendezvényre június 21-ig.

Euroguidance webinárium: online tanácsadás (Online Guidance)

Euroguidance webinárium: online tanácsadás (Online Guidance)

Online tanácsadás címmel szervez webináriumot a Euroguidance hálózat 2023. március 30-án.

A világ folyamatosan változik az új kihívások hatására. A világgazdaság átalakulásának, az új globális trendeknek és a digitalizációnak az idejét éljük. A karrier-tanácsadó munkája is változik. Az olyan új körülmények, mint a COVID-19, arra kényszerítették a karrier-tanácsadókat, hogy a digitális technológiákat nagyobb mértékben használják, mint a világjárvány előtt. Az Euroguidance hálózat szervezésében Európai szakértők osszák meg a témában jó gyakorlataikat, tapasztalataikat.

A szervezők szeretettel várnak minden érdeklődő szakembert.

PROGRAM

– Köszöntő (Eva Baloch-Kaloianov, OeAD Euroguidance Austria, a Euroguidance hálózat irányítócsoportjának elnöke)

– Az Euroguidance jó gyakorlatok adatbázisa (Dorianne Gravina, Euroguidance Málta)

– Online tanácsadás Norvégiában (Eirik Øvernes és Magdalena Fosshaug, a Norvég Felsőoktatási és Készségügyi Igazgatóság Karrier Szolgáltatások Osztálya)

– C-Game: az Erasmus+ keretében kifejlesztett online pályaorientációs eszköz (Zuzana Freibergova – Cseh Köztársaság)

– Az új Europass (Mia Trcol, Euroguidance/Europass Horvátország)

– ODiCY: Az ifjúsági pályaorientációban alkalmazott digitális technológiák új megfigyelőközpontja (Anthony Mann, OECD).

– szakmai beszélgetés (Sylwia Korycka-Fortuna, Euroguidance Lengyelország, és Joke Verlinden, Euroguidance Belgium-Flandria)

Regisztrálni itt lehet a rendezvényre március 28-ig.

ETF webinárium – A pályaorientációs szolgáltatásokra, a pályaorientáció eredményére és a pályaorientációs szakemberek kompetenciáira vonatkozó szabványok

ETF webinar

Az Európai Képzési Alapítvány (ETF) 2023. február 2-án szervezte meg online a pályaorientációs szolgáltatásokra, a pályaorientáció eredményeire és a pályaorientációs szakemberek kompetenciáira vonatkozó szabványokról szóló online eseményt.

A rendezvény célja az volt, hogy megossza a pályaorientációs szabványokkal kapcsolatos tapasztalatokat, mit jelentenek, hogyan lehet őket kidolgozni, kiket kell bevonni a folyamatba, mire használhatók, és mi a hozzáadott értékük a felhasználók számára.

A rendezvényen meghallgattuk a Kanadai Karrierfejlesztési Alapítvány, a szerbia Euroguidance Központ, a NICE Alapítvány,  és a IAEVG szakértőit.

A rendezvény nyelve angol volt, a tolmácsolás arab, francia és orosz nyelven történt.

A témában letölthető szakanyag a NICE Alapítvány kiadásában

Nyitó ünnepség: Globális Karrierhónap

Global Careers Month

Egy ügynökségek közötti pályaorientációs munkacsoport (Európai Bizottság, CEDEFOP, ETF, ILO, OECD, UNESCO, World Bank Group stb.) 2022. november 8. és december 13. között rendezte meg az első Globális Karrierhónapot. Ebben az időszakban a nemzetközi szervezetek egy sor globális és regionális rendezvényt hirdettek meg a fiatalok és felnőttek karrierfejlesztésében közreműködő nemzeti, regionális és globális szövetségekkel partnerségben.

A karrier-tanácsadás és pályaorientáció egyre fontosabbá válik a tisztességes munkához és megélhetéshez való hozzáférés érdekében, a munkaerőpiac szempontjából releváns szakképzési, át- és továbbképzési erőfeszítések biztosításában, valamint a szakmai mobilitás előmozdításában. Szerepe továbbá kulcsfontosságú tényező a gazdasági fellendülés folyamatában. Ezen túlmenően a karrier-tanácsadás és a pályaorientáció egyre fontosabb a hatékony egész életen át tartó tanulási politikák kialakításában, illetve a minőség egyik ismérve a képzési ösztönzők kialakításában. A globális karrierhónap célkitűzései a következők:

– A hatékony karrier-tanácsadás és pályaorientáció szerepének és fontosságának tudatosítása a tisztességes munkához és karrierhez való hozzáférés lehetővé tétele, valamint a gazdasági fellendülés során a növekedési erőfeszítések támogatása érdekében;

– a karrier-tanácsadó és pályaorientációs rendszerek fejlesztésével kapcsolatos közös kihívások, valamint a helyi sajátosságok azonosítása a helyi körülményekhez kapcsolódóan;

– magas színvonalú, valamint innovatív megoldások bemutatása a karrier-tanácsadás és pályaorientáció előmozdítása érdekében különböző kontextusokban és az oktatási és karrierútjuk különböző szakaszaiban lévő tanulók számára; és,

– az együttműködő ügynökségek által a hatékony karrier-tanácsadás és pályaorientáció kialakításával és megvalósításával kapcsolatban végzett kutatások terjesztése.

A rendezvény itt megtekinthető.

Civil szervezetek pályaorientációs gyakorlata és fejlesztései

civil szervezetek a pályaorientációban

A Magyar Pedagógiai Társaság Pályaorientációs Szakosztálya tematikus webinárium sorozatuk első eseményeként 2022.október 26-án, három, gimnazistákkal foglalkozó szervezet mutatkozott be. Fazakas Ida az Érted Agria Alapítvány, Kiss Gergely a Miénk a Pálya Alapítvány, illetve Lendvai Viktor és Kálmánchey Rita a HiSchool Alapítvány tevékenységeit mutatták be, webináriumot Pálvölgyi Lajos vezette és moderálta.

Elsőként Dr. Fazakas Ida mutatta be az Érted Agria Alapítvány pályaorientációs tevékenységeit, amelyeknek célcsoportja a gimnazista korosztály. Az alapítvány egy olyan együttműködési formát alakított ki, amely során csoportos tanácsadást tartottak gimnáziumi tanulóknak iskolai keretek között. Előadásában bemutatta azokat a konkrét csoportfoglalkozási kereteket, illetve tematikai elemeket, amelyeket a foglalkozások során megvalósítottak. Konklúzióként elmondta, hogy iskolai keretek között működtethető a csoportos tanácsadás strukturált csoportfoglalkozás, mint módszer, ehhez pedig jó keret az alapítványi „szabadság”, amely alkalmazkodni képes az egyes csoportok sokféleségéhez, elvárásaihoz, igényeihez.

A második előadó Kiss Gergely volt, a Miénk a Pálya Alapítvány szakmai vezetője, aki bemutatta az alapítvány tevékenységeit, majd egy pilot pályaorientációs programjukat, amelyet egy budapesti gimnáziumban folytattak. Bemutatta azt a tantervbe illesztett féléves pályaorientációs programot, amely önismereti, pályaismereti foglalkozásokat, valamint projektmunkát és pályaorientációs témahetet, végül tudásfeldolgozó workshopot és hatásmérést is tartalmazott. Az előadó kitért a diákok visszajelzéseire, hangsúlyozva, hogy a tapasztalatokat beépítik a programjaik során. Az előadás során kitért az egyes programelem részletes kifejtésére, hogy milyen céllal és tartalommal látták el ezeket. A pilot program ez évben díjazottja lett a Euroguidance Pályatanácsadói Díjnak.

Végül Kálmánchey Rita és Lendvai Viktor a HiSchool Alapítvány munkájáról számolt be. A HiSchool egy önkéntesekből álló szakmai szervezet, amelynek célja olyan tudásmegosztáson alapuló közösséget létrehozása, amelyen keresztül a diákok elérik a személyes fejlődésükhöz szükséges támogatást. Mivel jelenleg kiemelt cél, hogy minél több szakembert vonjanak be a munkájukba, így részletesen bemutatták azokat a területeket és tevékenységeket, ahol a közösségépítés zajlik.

A webinárium teljesen anyaga visszanézhető itt.

Keep in Pact projekt – Az egész életen át tartó pályaorientáció partnerségei: eszközök és tippek az együttműködéshez

Keep in Pact projekt

A Keep in Pact projekt záró rendezvényére 2022. március 28-án délután került sor. A konferenciát teljes mértékben online szervezték meg az érdekelt felek és partnerszervezetek részvételével. A Keep in pact projekt 2019 szeptembere és 2022 márciusa között tartott. A projekt célja az volt, hogy fejlessze az élethosszig tartó pályaorientációs szolgáltatásokban dolgozó, több érdekelt fél részvételével működő partnerségek kompetenciáit.

A COVID-19 járvány hatással volt a munkaerőpiacra, ennek következtében emberek vesztették el munkahelyüket, míg mások kivándoroltak. A digitális átalakulás viszont gyorsan megváltoztatja a munkaerő-piaci ökoszisztémát és az egyének igényeit. Ezért szükséges, hogy az európai szakemberek és állampolgárok folyamatosan képezzék magukat, így alkalmazkodva a megújuló környezethez.

Az esemény moderátora Marion Seidenbinder, a Cité des métiers International hálózat munkatársa (a Keep in pact vezető koordinátora) és Pauline Boivin, a Lifelong Learning Platform projekt- és szakpolitikai koordinátora volt. A 6 partnerszervezet különböző prezentációit láthatták a résztvevők. A projektpartnerek a következők: Lifelong Learning Platform (Brüsszel, Belgium), Universcience/Cité des métiers de Paris (Franciaország), Cité des métiers of Porto (Portugália), Learning Digital (Olaszország), Agency for Science and Higher Education (Horvátország) és Cité des métiers International Network – a projekt koordináló szervezete.

A prezentációk itt letölthetők.

Academia online tanulmányút – A tanácsadás szerepének feltárása az egyének támogatásában, hogy hatékonyan navigálhassanak az élet során végbemenő kulcsfontosságú átmenetekben

Virtual Academia event

A március 23-25 között megrendezett írországi tanulmányút volt az első a 13 Academia látogatás közül, amelyekre 2022 tavaszán került sor Európa-szerte. Írországban úgy döntöttek, hogy virtuális programot kínálnak az érdeklődők részére. Így fenntartható módon biztosították, hogy a legtöbb érdeklődő kapott betekintést a különböző tanácsadói gyakorlatok és megközelítések érdekes skálájába.

Több mint 30 tanácsadó kolléga vett részt, közel 20 európai és Európán kívüli országból – Németország, Spanyolország, Portugália, Franciaország, Belgium, Csehország, Dánia, Svédország, Ukrajna, Málta, Koszovó, USA, Írország (Szíriából), Egyesült Királyság, Észak-Macedónia, Horvátország, Bulgária és Magyarország.

A résztvevők megismerkedhettek azokkal az írországi kezdeményezésekkel is, amelyek célja, hogy támogassák az alulreprezentált csoportokat a középfokú oktatásból a felsőoktatásba való átmenet kezelésében. Emellett diákok is megszólaltak a rendezvényen, így az ő szemszögükből is hallhatók voltak az ír rendszer sajátosságai.

Az Academia projektről itt tájékozódhatunk.